Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Agersø-Stigsnæs, Glænø og Omø er projektområderne som er beliggende i Natura 2000-område nr. 162, Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Dette Natura 2000-område omfatter den vestlige del af den såkaldte dobbeltkyst langs det sydvestlige Sjælland. Agersø-Stigsnæs og Glænø projektområderne er karakteriserede ved den lavvandede kystområder, skove, dyrkede agre og afgræssede folde og de store kystlaguner med pålejrede strandvolde eller fed der er dannet marint forland, – strandvoldssystemer, vadeområder og strandenge. Den største del er strandenge, men flere steder i den yderste kystlinje er der strandvoldsområder med komplekse systemer af naturtyper og med stor artsrigdom. De største trusler mod den forholdvist rige herpetofauna er indtrængning af fisk i søer og strandsøer, samt manglen på overvintringskvarterer.

Omø projektområdet er karakteriseret at bestå af 2 større naturområder, Omø Mose, som består af strandenge, overdrev, mose og hedepartier og Omø Sø som er et større sø, mose og engområde. Størstedelen af Omø er dog intensivt dyrket agerjord, med spredte, små afgræssede eller braklagte marker. Der er et rigt fugle- og planteliv på øen. De største trusler mod den forholdvist rige herpetofauna er indtrængning af fisk i søer og strandsøer, den generelle mangel på søer samt manglen på overvintringskvarterer.

Målarter

Agersø-Stigsnæs og Glænø: klokkefrø, Bombina bombina, og stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegnings-grundlaget for Natura-2000 området og forekommer i projektområderne, som samtidig indeholder bestande af grønbroget tudse, Bufotes variabilis, strandtudse, Epidalea calamita (uddød på Glænø), spidssnudet frø, Rana arvalis, og markfirben, Lacerta agilis. Projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for alle de ovennævnte arter, og gennemføre udsætning af strandtudse, klokkefrø og grønbroget tudse (den sidste i Agersø-Stigsnæs projektområdet).

Omø: stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegnings-grundlaget for Natura-2000 området og forekommer i projektområdet, som samtidig indeholder bestande af grønbroget tudse, Bufotes variabilis, strandtudse, Epidalea calamita, spidssnudet frø, Rana arvalis. Klokkefrøen er uddød og umiddelbart vil en udsætning forudsætte at der anlægges 5-10 nye velegnede ynglesøer på afgræssede arealer. Projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for de 4 ovennævnte arter som pt. forekommer på Omø.

Ansvarlig partner: Amphi International ApS

Stigsnæs