Avernakoe

Avernakø består af to øer Avernak og Korshavn, som er forbundet af en dæmning. Projektet foregår på den sydlige og vestlige del af Avernak og den østlige spids af Korshavn. Den sjældne klokkefrø (Bombina bombina) lever på begge øer, og det er målet med projektet at forbedre klokkefrøens levesteder, som primært er vandhuller.

Klokkefrøen lever i rimeligt stærke bestande på Avernakø, men for at sikre arten på langt sigt er det nødvendigt at sørge for flere rentvandede vandhuller med et varieret dyre- og planteliv. Vandhullerne sikres bedst ved at ligge i udyrkede naturområder. Mange af de gamle vandhuller på de to øer er tilgroede og overskyggede.