Syfte

Sötvattenekosystem är viktiga både för den biologiska mångfalden och för människors välbefinnande. I våtmarker finns förutom de organismer som lever hela sina liv i vatten även en del organismer som är beroende av sötvatten under en begränsad del av sitt liv dvs har en semiakvatisk livscykel (exv. trollsländors larver eller grodyngel). Dessa arter behöver även ha lämpliga födosöksplatser, övervintringslokaler och skydd från rovdjur i omgivande landmiljöer.

Eftersom de är beroende av två helt olika livsmiljöer för sin överlevnad är dessa semiakvatiska arter särskilt känsliga för förändringar i landskapet. Många av dessa organismer har minskat drastiskt pga mänsklig påverkan och är idag utrotningshotade och därför beroende av sk Natura 2000-områden och andra skyddade områden för sin överlevnad.

I detta projekt fokuseras på både vatten- och landmiljöer för att förbättra bevarandestatusen för semiakvatiska arter i ett antal Natura 2000-områden.

Särskilda mål

Projektet syftar till att återställa och förbättra bevarandestatusen för vatteninsekter, grod- och kräldjur i Natura-2000-områden i södra Sverige, Danmark och norra Tyskland. Målet är att få livskraftiga metapopulationer av arter som är skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Ett annat mål är att öka medvetenhet och förståelse hos både berörda parter och allmänheten om behovet av restaureringsåtgärder för semiakvatisk fauna. 

Projektet finansieras av EU Life Nature ( Project LIFE14 NAT/SE/000201).