Lejsø

Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen inkluderer Lejodde i den vestlige del af Sjælland og øerne Sprogø og Vresen. Landområder udgør kun omkring 1% af områdets areal på 63.000 ha. Lejsø fremkommer fra sedimenter, der transporteres langs kysten, som har afskåret en del af havet. Projektområdet omfatter Sprogø og Lejsø, som bestå af strandenge og strandsøer. Flerårig vegetation på stenede strande er den dominerende naturtype, men området indeholder også enårig vegetation på stenede strandvolde. Lejsø samt de omkringliggende enge afgræsses af kreaturer. Sprogø opretholdes gennem græsning, slåning af hø, rydning af træer og buske.

Målarter

Bufotes variabilis og Epidalea calamita er forsvundet eller blevet mere og mere sjældne pga. naturlig succession og ændringer i arealanvendelsen. For Epidalea calamita og Bufotes variabilis (salttålende paddearter) er det vigtig at der findes sandede områder med kort vegetation. Status og distribution af Triturus cristatus er ikke helt kendt i området. For at ændre den negative demografiske udvikling, er det nødvendigt at forbedre kvaliteten af ynglestederne og skabe nye levesteder. Dette Natura 2000-område er ynglested for markfirben, splitternen, havternen, dværgternen og edderfuglen. Projektet omfatter opdræt og udsætning af Epidalea calamita samt restaurering og gravning af nye vandhuler.

Ansvarlig partner: Amphi International ApS

Photo Lejsø