Lille Skov og Troldsmose

Skovområdet er en del af Nørreskoven på Als, der  er 8 km lang og ligger ud til Østersøen. Skoven er karakteriseret ved de flotte, naturnære bøgebevoksninger, men den er også benyttet til friluftsliv og naturbeskyttelse. En række vådområder er tidligere genoprettet og der er længere strækninger med urørt skov. Natura 2000-området Lilleskov og Troldsmose er udpeget for stor vandsalamander (Triturus cristatus) , men også arter som løvfrø (Hyla arborea), strandtudse (Epidalea calamita) og stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) forventes at leve i området.

I dette SemiAquaticLIFE-projekt samarbejdes der om at skabe bedre levesteder for stor vandsalamander (Triturus cristatus), hvor indsatserne samtidigt vil gavne andre arter. Lokaliteten er en vigtig trædesten for forskellige arter mellem biotoper i Schleswig-Holstein og det sydlige Danmark.

Aktiviteterne i projektet vil især gå ud på at hæve vandstand i lavninger samt oprense og skabe nye vandhuller. Hvis der er mulighed for det, vil eksisterende græsningsarealer blive udvidet. For at sikre forståelse og støtte, vil lokalbefolkningen blive informeret.

EU LIFE projektet ledes af Länsstyrelsen Skåne og Naturstyrelsen (NST) er partner i projektet. Den lokale projektleder og kontaktperson i Naturstyrelsen Sønderjylland er skovfoged Martin Reimers (mre@nst.dk).

Photo Lilleskov Troldsmose