Saltholm

Projektområdet består af øen Saltholm og de omkringliggende områder af lavt vand. Saltholm er en stor (1.660 ha), flad ø i Øresund. Øen er hovedsageligt dækket af strandenge med mange strandsøer. Saltholm ligger kun omkring 1 m over havets overflade og store dele af øen oversvømmes årligt i løbet af vinterens storme. Øen bruges som græsningsareal for kreaturer, heste, får og gæs. Saltholm er opbygget af kalksten, og store områder er karakteriserede ved de eksisterende lavvandede vandhuller, som blev skabt efter fyldning af kalk stenbrud. På den østlige kyst er små landbrugsarealer (forladte i dag) omgivet af stengærder til at holde kreaturerne ud af felter. De fleste dele af øen oversvømmes af havvand i stormvejr, bortset fra et par kunstige bakker, som blev konstrueret under tidligere forsvarsaktiviteter eller af landmænd. Oversvømmelser, fordampning og nedbør skaber meget dynamiske saltforhold i vådområder. Strandsøerne har et højt saltindhold, mens vådområder i de centrale dele af øen er karakteriserede ved et levt saltindhold med høj variation, som er afhængig af sæson og vejr. Næsten alle vådområder tørrer i løbet af varme perioder og kreaturerne skal finde vand i de dybe vandhuller eller drikke vand fra faciliteter.

Målarter

De eneste paddearter på Saltholm er to arter af salttålende tudser: grønbroget tudse Bufotes variabilis og strandtudse Epidalea calamita. Saltholm er en af de eneste tilbageværende ynglesteder af Epidalea calamita omkring København. Bestanden af Epidalea calamita er meget lille og sandsynligvis stærkt truede. Bestanden af Bufotes variabilis er betydeligt større.

Ansvarlig partner: Amphi International ApS

Photo Saltholm