Jægerspris Skydeterræn

Jægerspris Skydeterræn ligger ud mod Isefjorden nordvest for Jægerspris. Det består for en stor del af et sandet og stedvist kuperet morænelandskab, der gennembrydes af et fladt, tidligere havdækket område. Området var tidligere opdyrket agerland, men henligger i dag med lav bevoksning domineret af overdrevsplanter. Floraen opretholdes desuden som følge af forsvarets aktiviteter og naturpleje. Spredt i området findes mindre skovparceller med både nåle- og løvskov samt vandhuller med en artsrig paddefauna. Vigtigste naturværdier må især fremhæves de store artsrige overdrev på sur og kalkholdig bund. De er bl.a. voksested for tusindtallige bestande af salep-gøgeurt og andre orkidéer. Derudover er der en række søer og vandhuller med sjældne padder. Søer og overdrev er truet af tilgroning og invasiv flora.

Målarter

Stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, som samtidig indeholder bestande af løgfrø, Pelobates fuscus, spidssnudet frø, Rana arvalis og markfirben, Lacerta agilis og projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for de to arter.

Ansvarlige partnere: Forsvarets Ejendomsstyrelse, Amphi International ApS

Jægerspris Skydeterræn