SemiAquatic Life

”Recreating habitat complexity for semi-aquatic fauna”

Projektet syftar till att återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter i Natura-2000-områden i södra Sverige (11), Danmark (18) och norra Tyskland (9). Målet är att säkerställa livskraftiga metapopulationer av arter som anges i bilaga II-V. Ett annat mål är att öka medvetenhet och förståelse bland berörda parter och allmänheten om behovet av restaureringsåtgärder för semiaquatic fauna samt grod- och kräldjur.

Projektet finansieras av EU Life Nature. ( Project LIFE14 NAT/SE/000201)

Hemsidan uppdateras löpande