Almindingen, Ølene  og Paradisbakkerne

Almindingen, Ølene  og Paradisbakkerne strækker sig fra vest mod øst på den centrale del af øen Bornholm og omfatter et af de største skovområder i Danmark. Landskabet er i høj grad præget af den klippefyldte undergrund og de mange sprækkedale. Skoven er domineret af nåletræer, men indeholder også områder med løv- og blandet skov samt naturskov. I skovområderne findes der rester af hede, vandhuller og vådområder. Mange områder er tidligere blevet afvandet med grøfter for at gøre skovtilplantning mulig.

Natura 2000-området er udpeget for bl.a. at beskytte Stor vandsalamander (Titurus cristatus) og vandbillerne Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) og Lys skivevandkalv (Grahoderus bilineatus). Projektområdet omfatter mere end 50 % af den danske bestand af vandbillerne. Løvfrø (Hyla arborea) og Springfrø (Rana dalamatina) findes formentlig indenfor området, men udbredelsen er ukendt.

Bredvandkalv Bornholm Bastemose
Bred vandkalv Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen

I dette SemiaquaticLIFE projekt er målet at genoprette levesteder for vandbillerne og skabe nye vandhuller til dem. De indsatser der gøres for vandbillerne vil udføres så de generelt kommer til at gavne både padder og krybdyr indenfor projektområdet. En del at projektet har til opgave at udbrede kendskabet til den biologiske mangfoldighed i området. For at sikre lokal opbakning til projektet kan der gennemføres offentlige ture eller møder samt opsættes informationsskilte. Naturindsatserne sker på de statslige arealer og muligvis også på privat ejede arealer.

EU LIFE projektet ledes af Länsstyrelsen i Skåne og Naturstyrelsen er partner i projektet. Den lokale projektleder og kontaktperson er Naturstyrelsen Bornholm, biolog Dorte Bugge Jensen (dobje@nst.dk).

Bornholm Bastemose
Udsigt ud over Bastemosen, som er kerneområde for de sjældne vandbiller Bred vandkalv og Lys skivevandkalv. I midten ses stien med broen, der fører publikum ind over moseområdet.
Dronefoto Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm