Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Diesebjerg og Bollinge Bakker

Stold Skydeterræn (29 ha) er beliggende i Natura 2000 area nr. 154, Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke i Kalundborg Kommune mellem den fredede og meget værdifulde kysthede Eskebjerg Vesterlyng og Nekselø. Selve Stold er en lille halvø i Sejerøbugten, der er cirka 1000 meter lang og 300 meter bred. Yderst på spidsen rejser halvøen sig op i en leret moræneknold, som oprindeligt var en ø, men som i dag er forbundet med fastlandet via en smal tange dannet af hævet havbund efter stenalderen, og den består derfor hovedsageligt af rullestensvolde og sandaflejringer. Øst for halvøen ligger Tranevejle som er en lille lavvandet vig med slikvader, strandenge og strandrørssumpe. Storebæltsregionen hører til blandt de varmeste og tørrelse dele af Danmark, og disse specielle forhold resulterer i (efter danske forhold) en speciel vegetation med flere sjældne plante og dyrearter, der er tilpasset disse forholdsvis ekstreme forhold.

Specielt områderne med grå/grønklit og enebærklit er med en meget værdifuld vegetation med flere på landsplan sjældne arter som dansk astragel, plettet kongepen, aks-ærenpris og bakke-soløje, hvoraf den sidst nævnte art er fødegrundlag for den meget sjældne dagsommerfugl fransk bredpande, der i Danmark kun lever i Storbæltsregionen. Stold Skydeterræn er ynglested for mange sårbare danske sommerfugle- og køllesværmerarter. På strandengene vokser primært almindelige strandengsarter som f.eks. strand-malurt, strand-trehage, læge-kokleare mfl., men også sjældne arter som lav hindebæger. Tranevejle, selve Stold og Ægholm er benyttede raste- og ynglesteder for mange vand- og vadefugle. Herunder flere af de arter som er på udpegningsgrundlaget som f.eks. klyde, havterne og splitterne. På spidsen af Stold ses næsten dagligt rastende individer af spættet sæl. Tilgroning af overdrevsarealerne med rynket rose, Rosa rugosa, samt tilgroning af tagrør i de forskellige strandsøer er den største trussel mod områdets sårbare flora og fauna.

Målarter

Stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, som samtidig indeholder bestande af grønbroget tudse, Bufotes variabilis, strandtudse, Epidalea calamita, spidssnudet frø, Rana arvalis, og markfirben, Lacerta agilis og projektet vil fokusere på at forbedre leve- og ynglestederne for disse arter.

Ansvarlige partnere: Forsvarets Ejendomsstyrelse, Amphi International ApS

Stold Skydeterræn