Hostrup Sø

Forsvarets areal Søgårdlejren udgør en del af Natura 2000 area nr. 95, Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. Søgårdlejrens andel af Natura 2000 området består først og fremmest af den meget store Hostrup Sø, en meget stor aktiv højmose mod nord, meget kuperede arealer ved Bjergskov Overdrev, hvoraf den vestlige halvdel er beplantet med skov samt tidligere landbrugsarealer som nu fremstår som afgræssede slettearealer. Området indeholder vigtige leve- og ynglesteder for stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Det er uvist om markfirben forekommer i området, som også indeholder en bestand af odder. Tilgroning af søer og vandhuller samt mangel på ynglesteder samt vinterkvarterer udgør den største trussel mod områdets padder.

Målarter

Stor vandsalamander Triturus cristatus, er på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, som samtidig indeholder bestande af løgfrø Pelobates fuscus og spidssnudet frø Rana arvalis og markfirben Lacerta agilis. Projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for de arter.

Ansvarlige partnere: Forsvarets Ejendomsstyrelse, Amphi International ApS

Photo Hostrup Sø