Vestamager og strandenge på Sydamager

Vestamager (Kalvebod Fælled) er beliggende umiddelbart syd for Københavns centrum på øen Amager. Størstedelen af området er tidligere lavvandet kystområde, som fra 1941 blev inddæmmet og drænet via åbne grøfter. Den østlige del af området er den gamle strandeng og strandengsoverdrev, der oprindelig var fællesgræsningsområde for lokale bønder. Natura 2000-området består af strandarealer på Sydamager med fri dynamik samt Vestamager, der er 1.856 ha inddæmmet fladvandsområde med strandeng, strandoverdrev og rørsump. Området er gammelt militærareal og har derfor udviklet sig stort set uberørt af rekreative interesser og kulturpåvirkninger. Det har bevirket, at lokaliteten tjener som refugium for arter, som ellers for manges vedkommende ville være helt eller delvis forsvundet fra denne del af landet.

Området er gennemskåret af flere kanaler og der findes flere søer spredt i området. Størstedelen af landområdet er strandeng og laguner, men der findes også træbevoksede arealer og mindre skove på de inddæmmede arealer. Både Strandtudse Epidalea calamita (bilag IV) og Grønbroget tudse Bufo viridis (bilag IV) findes i området, men er blevet mere sjældne. For strandtudsens vedkommende, så er arten ikke set eller hørt i mange år. Der er også gamle optegnelser over gulsmed arten Leucorrhinia pectoralis i området.

Photo Kalvebod Fælled

Formålet med SemiAquaticLife projektet er at skabe en sammenhængende kystpopulation sammen med de sydlige svenske populationer, derfor er det aldeles vigtigt at bevare begge arter i området. For at ændre den negative populationsudvikling, skal kvaliteten af ​ ynglesteder forhøjes og nye vandhuller bør oprettes sammen med restaurering af tidligere yngleområder. Der er ligeledes planlagt en række restaureringer af vandhuller for området, samt opdræt og indførelse af strandtudsen (Epidalea calamita) til Kalvebod Fælled. Et andet mål er at øge bevidstheden om den biologiske mangfoldighed i området. For at sikre lokal støtte til projektet, vil der blive afholdt offentlige møder, eller naturvejleder aktiviteter/udflugter og opsat ny informationskilt.

Senest har Naturstyrelsen og Sund & Bælt fået midler til et fælles projekt for at forbedre hydrologi af Natura 2000-områder på Vestamager. Projektet munder ud i, at regn og drænvand fra motorvejen, via en pumpestation, kan pumpes ind på Kalvebod Fælled, hvor det ledes gennem drøblerender (grøfter) ud til områder med vandmangel.

Det internationale projekt koordinator vil være Länsstyrelsen Skåne og Naturstyrelsen (NST) vil være partner i dette projekt. De lokale projektledere og kontaktpersoner vil være NST HST med Biolog Jes Aagaard (jaa@nst.dk) og militære områder, Biolog Peer Ravn (pr@amphi.dk).

Her kan du downloade en brochure om Amager