Nærå Strand og Gyldensteen Enge 

Projektområdet omfatter kun Flyvesandet, som består af strandenge og grå/grønne klitter med partier af tør overrevsvegetation. Det lave vand, klitterne og den gode badestrand betyder at området har stor rekreativ betydning og der ligger en campingplads i området.

Pojektområdet omfatter alene de 40 ha, som er offentligt ejet, men der forventes at blive skabt et godt samarbejde med de lokale lodsejere og aktører i området. Målet er at forbedre bevaringsstatus for Strandtudse (Epidalea calamita), som er meget sjælden eller forsvundet fra området. En indsats for den art vil samtidig forbedre bevaringsstatus for Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) i området. Desuden er det målet at reducere tilgroning og især udbredelse af den invasive art rynket rose i klitterne. Genindførelse af græsning vil sikre de restaurerede habitater og samtidig reducere forstyrrelse af ynglende fugle på strandengsøerne. Et andet mål er at forbedre og forøge formidling af områdets naturværdier og det vil blive gjort ved private og offentlige arrangementer samt bedre skiltning i området.

EU LIFE projektet ledes af Länsstyrelsen Skåne og Naturstyrelsen (NST) er partner i projektet. Den lokale projektleder og kontaktperson på NST Fyn er biolog Annette Strøm Jacobsen (ansja@nst.dk).

Photo Flyvesand Fyn