Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose

Projektområdet Slagmosen og projektområdet Tystrup-Bavelse er beliggende i Natura 2000 område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen.

Slagmosen er et lille projektområde , som omfatter enge og moser, søer og tørvegrave. Området drives hovedsageligt ved afgræsning med kreaturer. Truslen mod områdets paddebestande er at der er mangel på egnede ynglesteder, da der i mange af søerne er fisk samtidig med at der er mangel på velegnede overvintringslokaliteter.

Projektområdet Tystrup-Bavelse omfatter de sydlige og nordlige bredder af Tystrup-Bavelse Søen. Tystrup-Bavelse Sø er egentlig to adskilte søer med en smal gennemsejling ved Rejnstrup Holme. De er dannet som en tunneldal fra istiden, som også har sat sit tydelige præg på det omkringliggende bakkelandskab. Der findes en række interessante små kildevæld langs med søbredderne. Mod syd udgøres området af et smalt bælte med enge spredte hvidtjørne og skovbryn, mod nord af enge, intensivt landbrug og enkelte mindre overdrevslignende partier. Der er er en del søer og gamle mergelgrave på arealet. Truslen mod paddebestandene er manglen på ynglesteder og overvintringslokaliteter.

Målarter

Slagmosen: stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, som samtidig indeholder springfrø, Rana dalmatina, og projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for begge disse arter.

Tystrup-Bavelse: stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, som samtidig indeholder bestande af spidssnudet frø, Rana arvalis, og springfrø, Rana dalmatina og projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for alle disse arter. Løvfrø, Hyla arborea, yngler lige op ad projektområdets sydlige grænse på Borup Ris/Kastup Dyrehave. Løvfrøbestanden som er en af de sidste oprindelige sjællandske bestande har i de senere år vist en faldende tendens og der vil derfor blive udført opdræt og evt. tilført genetisk materiale fra den nærliggende sjællandske bestand ved Lynge-Eskildstrup.

Ansvarlig partner: Amphi International ApS

Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose