Gladsaxhallar och Tobisviksheden

Strax norr om Simrishamn ligger Gladsaxhallar och Tobisviksheden som är ett populärt rekreationsområde. Området som består av betade sandhed och lövskog utgör en lämplig landmiljö för groddjur med rikligt med övervintringsplatser.

Planerade åtgärder

Åtgärderna som planeras inom SemiAquaticLife riktas främst mot klockgrodan. Inom området ska det grävas 2 nya vatten. Utöver klockgrodan kan även andra arter som större vattensalamander och citronfläckade kärrtrollsländan gynnas.