Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Projektområdet Fanefjord-Bogø og projektområdet Roneklint-Oremandsgaard er beliggende i Natura 2000 område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Projektområdet Fanefjord-Bogø udgøres af strandenge og strandoverdrev med spredt opvækst af hvidtjørn og med mange strandsøer og vandhuller. Områderne afgræsses af kvæg i sommerhalvåret. Desværre er mange af strandsøerne meget salte med tilstedeværelse af fisk, da et omfattende kanal- og grøftesystem betyder at havvand ofte trænger ind i forbindelse med storme og højvande. Særligt nordsiden af Fanefjord har en meget rig flora med orkidèer som f.eks salep-gøgeurt, der er i tilbagegang, formentligt pga. øget saltmætning af engene. Området huser en rig paddefauna som også lider under den øgede saltmætning.

Projektområdet Roneklint-Oremandsgaard udgøres af strandenge, enge, moser, agerland, afgræssede folde og skove med en del strandsøer og vandhuller. Størstedelen af projektområdet afgræsses af kvæg i sommerhalvåret. Desværre er mange af søerne for eutrofierede og tilgroede til at være optimale ynglesteder for padder, ligesom at der generelt er for langt mellem egnede ynglesteder for padderne.

Målarter

Fanefjord-Bogø: stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, som samtidig indeholder bestande af grønbroget tudse, Bufotes variabilis, spidssnudet frø, Rana arvalis, springfrø, Rana dalmatina, og markfirben, Lacerta agilis og projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for alle disse arter. Strandtudse, Epidalea calamita, er uddød fra området indenfor de sidste år og vil blive genindført.

Roneklint-Oremandsgaard: stor vandsalamander, Triturus cristatus, er på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, som samtidig indeholder bestande af løvfrø, Hyla arborea, spidssnudet frø, Rana arvalis, og springfrø, Rana dalmatina og projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for alle disse arter. Løvfrøbestanden som er en af de sidste oprindelige sjællandske bestande har i de senere år vist en faldende tendens og der vil derfor blive tilført genetisk materiale fra Knudshoved bestanden som er en identisk, genetisk reservebestand. Samtidig er det målet at opbygge en ny løvfrøbestand ved Gl. Oremandsgaard, som kan virke som spredningskorridor mellem løvfrøbestandene ved Vordingborg og den sårbare løvfrøbestand ved Roneklint.

Ansvarlig partner: Amphi International ApS


.

Fanefjord