Oksbøl/Kallesmærsk Hede

Oksbøl Skydeterræn udgør en stor del af Natura 2000-område nr. N 84. Kallesmærsk hede, Grærup Langsø, Fiil Sø og Kærgård Klitplantage. Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er landets største og vigtigste militære område. Terrænet er sammenlagt på 6.370 ha. Heraf er 5.765 ha udpeget som Natura 2000-areal, og over 3.000 ha er egentlige habitatnaturtyper.

Området indeholder store klitheder, grøn og grå klit, klitlavninger, strandsøer, vandhuller, enge og overdrev. Området indeholder Danmarks største bestand af kronvildt på ca. 1.300 stk. De største udfordringer er sikring af lysåben natur og samtidig bevaring af mulighed for skjul ved øvelser. Tilgroning med vedplanter, heriblandt rynket rose på klitarealerne, m.v. er en trussel for områdets karakteristiske, lysåbne naturtype. En meget betydende faktor i bestræbelserne på at bevare områdets målsatte og karakteristiske naturtyper er at tilstræbe en naturlig hydrologi. Oksbøl er levested for en rig og sårbar insektfauna, f.eks. dagsommerfugle og køllesværmere, heriblandt. Derudover er der en række søer og vandhuller med sjældne padder og et rigt fugleliv med f.eks. natravn og tinksmed. Søer og overdrev er truet af tilgroning og invasiv flora.

Målarter

Strandtudse, Epidalea calamita, er forholdvis vidt udbredt på den sydlige del af terrænet, som udgøres af gamle klit- og hedeformationer. Derudover er spidssnudet frø, Rana arvalis og markfirben, Lacerta agilis, vidt udbredt og projektet vil fokusere på at forbedre bevaringsstatus for disse arter.

Ansvarlige partnere: Forsvarets Ejendomsstyrelse, Amphi International ApS

Photo Oksbøl/Kallesmærsk Hede