Frøslev Mose

Frøslev Mose er et moseområde, der er sammenhængende med Jardelunder Moor på tværs af landegrænsen til Tyskland. Det sammenhængende moseområde er på 275 ha og med de tilstødende engområder er naturområdet 500 ha stort. Omtrent 345 ha er offentligt ejet og området er fredet. Der har gennem tiderne været samarbejde på tværs af landegrænsen om at genskabe grundlaget for en aktiv højmose ved at fjerne pilekrat samt lukke afvandingsgrøfter.

I dette SemiAquaticLIFE projekt samarbejdes der om at skabe bedre levesteder for stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) og fuglen Tinksmed (Tringa glareola), som begge udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Frøslev Mose. Mosen udgør en vigtigt trædesten for den truede stor kærguldsmed, som især har rykket sig mod Schleswig Holstein. En forbedring af mosen som levested vil kunne fremme artens udbredelse til Danmark. Et andet mål med projektet er at lave nye ynglesteder for Tinksmed, som er i ugunstig bevaringsstatus, pga. manglende egnede ynglesteder.

EU LIFE projektet ledes af Länsstyrelsen Skåne og Naturstyrelsen  er partner i projektet. Den lokale projektleder og kontaktperson i Naturstyrelsen SønderjyllandJ er skovfoged Martin Reimers (mre@nst.dk).

Frøslev Mose

Photo Frøslev Mose